VILLKOR OCH REGLER FÖR BOOT CAMP

 1. Boot Camp-träningen sker på medlemmens eget ansvar och på egen risk. Passet pågår i 55 minuter med hög intensitet. Medlemmen får själv bedöma om den egna allmänna hälsan och träningsnivån är tillräckligt god för att träningen ska kunna genomföras utan risk för skada och sjukdom. Dessutom är medlemmen skyldig att lämna all relevant information om hälsotillstånd, tidigare sjukdom och skada med mera till den personliga tränaren. Vi förutsätter att medlemmen säger ifrån omedelbart under träningen om det finns övningar som gör ont eller ger obehag. Om medlemmen väljer att träna ytterligare efter det gemensamma träningspasset sker detta på eget ansvar, utan att SATS och den personliga tränaren hålls ansvariga för eventuella skador.

 2. Avtalet gäller under perioden för det Boot Camp som medlemmen anmält sig till.

 3. Medlemmen har rätt att använda sig av ångerrätten genom att skriftligen meddela SATS inom 14 dagar från inköpsdatum för Boot Camp, i enlighet med bestämmelserna i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om ångerrätten tillämpas inom 14 dagar efter start av Boot Camp återbetalas inga utnyttjade klipp.

 4. Klippen är giltiga i 12 månader från inköpsdatum, vilket innebär att en medlem som använder sig av ångerrätten eller drabbas av inställd Boot Camp har rätt att delta i en ny grupp med startdatum fram till 12 månader efter köpet.

 5. SATS återbetalar inte Boot Camp utöver ångerrätten, med undantag för när medlemmen avbryter sitt medlemskap på grund av särskilda omständigheter (se gällande Allmänna villkor för medlemskap i SATS). Särskilda omständigheter innebär att en medlem kan dokumentera sjukdom som gör det omöjligt för honom att genomföra flera pass/fortsätta sitt medlemskap inom överskådlig framtid. Vid inlämning av dokumentation från läkare om att medlemmen inte kan träna, återbetalas oanvända klipp. Ett sådant återbetalningskrav måste göras så snart som möjligt och senast en månad efter sjukdomsperiodens slut.

 6. Boot Camp omfattar 10 gånger 55 minuters träning med personlig tränare i en grupp på 5 till 12 personer.

 7. Boot Camp måste genomföras på det center de köptes och kan inte överföras till ett annat SATS-center.

 8. Boot Camp kommer i de flesta fall att äga rum i SATS lokaler eller i deras omedelbara närhet, till exempel på löparbanor eller i parker, om inget annat har avtalats.

 9. Medlemmen måste följa den fasta veckotid som beslutats av det träningscenter som erbjuder Boot Camp. Avtal om andra tider kan inte göras för enskilda medlemmar.

 10. Tidpunkterna för de pass som medlemmen har betalat för meddelas i förväg och genomförs i enlighet med dessa. Om medlemmen får förhinder att delta i en eller flera av passen, går det inte att få det/dessa till godo, även om medlemmen rapporterar förhinder i god tid eller inte kan närvara på grund av sjukdom.

 11. Om medlemmen anländer för sent till den avtalade tiden för Boot Camp-passet, innebär detta inte att det aktuella träningspasset förlängs för medlemmen. Träningspasset börjar och slutar på avtalad tid.

 12. Under särskilda omständigheter som gör att den personliga tränaren uteblir (sjukdom med mera), förbehåller SATS sig rätten att sätta in en annan personlig tränare. Om SATS inte kan få tag i någon ny personlig tränare och passet inte kan hållas enligt avtalet, får medlemmen passet till godo. Pass som medlemmen har till godo måste genomföras på tid som anges för den samlade gruppen.

 13. Om en personlig tränare för ett Boot Camp är mer än 5 minuter sen, har medlemmen rätt att få en ny Boot Camp-tid gratis. Pass som medlemmen har till godo måste genomföras på tid som anges för den samlade gruppen.