Bli en lönsam och attraktiv arbetsgivare!

Är träning på arbetstid nyckeln till ett företags framgång? Enligt flera forskningsstudier är svaret på den frågan ett rungande JA.

12. juni 2022

Arbetsgivare som skapar förutsättningar för sina medarbetare att leva ett aktivt och hälsosamt liv bidrar till ökad arbetskraft, produktivitet och lönsamhet. På köpet får man glada, nöjda och friska medarbetare med högre självförtroende - och minskad sjukfrånvaro.

Senaste året har det blivit allt vanligare att företag låter sina anställda träna på arbetstid. På många arbetsplatser får personalen själv välja aktivitet och träningstid medan man på andra ställen tränar i grupp. Vissa företag har till och med gått så långt att man infört obligatorisk för sina anställda.

Oavsett tillvägagångssätt så medför de positiva effekter både för medarbetarna och för företagen. Det visar ett forskningsprojekt som fått stöd av AFA Försäkring samt studier från bland annat Odense universitet samt Stockholms universitet och Karolinska Institutet

Ökad produktivitet

I Odense universitets studie undersöktes effekterna av träning på arbetstid bland 400 anställda. Redan efter ett år hade de förbättrat kondition och blodtryck avsevärt och dessutom hade produktiviteten ökat med tio procent i gruppen.

I jämförelsegruppen som inte tränade på arbetstid fanns under samma tid inga mätbara förändringar. Undersökningen visade inte bara på positiva hälsoeffekter av träning på arbetstid, den visade också att företagets kostnader för personalens träning vägdes upp av den minskade sjukfrånvaron och den ökade produktiviteten.

Minskad stress och sjukfrånvaro

Träning har också påvisats ha positiv inverkan på stress och medarbetarnas livsstil - något som gynnar både den enskilda individen och företaget som stort.

”Svenska arbetsgivare ser allt för ofta satsningar på hälsa som något som görs för att hålla medarbetarna nöjda. Istället bör god hälsa ses som något strategiskt och nödvändigt för organisationens framgång”. Det skriver idrottsläkaren Erland Colliander och professor Carl Johan Sundberg i Svenska Dagbladet tidigare i år.

Det tankesättet skriver bland annat Lidingö Kommun och företaget Björn Borg under på. De har båda infört en timme obligatorisk träning i veckan, vilket minskat sjukfrånvaron med 30 procent. Den vetenskapliga studien tyder på att träningen inte medför att de anställda blir mer stressade på jobbet, utan tvärtom. De allra flesta skulle fortsätta med träningen om de hade möjlighet.

Vad skulle ett samarbete med SATS Friskvård För Företag innebära för dig som arbetsgivare?

-          Medarbetare mår bättre och orkar mer

-          Bidrar till ökad produktivitet

-          Ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden

-          Sänkta kostnader för sjukvård och rehabilitering

-          Minskad sjukfrånvaro

-          Bättre teamwork och gemenskap